Condicions generals de contractació

Acord de Termes i Condicions Generals de Contractació i Ús dels Serveis prestats per la Pàgina web d’Hispantic.com 1. Informació General Hispano Atlantic Consulting Limited (en endavant “HispanTIC“) presta els seus serveis a través del lloc web hispantic.com. Dades identificatives del titular del Web: Hispano Atlantic Consulting Ltd és propietària i titular del domini hispantic.com […]

Acord de Termes i Condicions Generals de Contractació i Ús dels Serveis prestats per la Pàgina web d’Hispantic.com

1. Informació General

Hispano Atlantic Consulting Limited (en endavant “HispanTIC“) presta els seus serveis a través del lloc web hispantic.com.

Dades identificatives del titular del Web:

Hispano Atlantic Consulting Ltd és propietària i titular del domini hispantic.com i responsable de la gestió i dels serveis que s’ofereix en aquest lloc web.

2. Descripció del servei

La present pàgina web permet a l’usuari, d’ara endavant el “contractant”, de contractar els serveis professionals prestats per HispanTIC, com són:

I tots aquells altres serveis que s’especifiquin expressament al web hispantic.com/ca/serveis.

3. Termes i condicions d’ús del servei

El contractant manifesta, en el moment de la contractació, d’haver llegit, estar d’acord i acceptar tots i cada un dels termes i condicions de contractació que s’especifiquen en aquesta pàgina web. Aquest “Acord de Termes i Condicions Generals de Contractació i Ús dels serveis contractats des de la Pàgina web d’Hispantic.cat” serà citat en endavant com “Acord”.

L’Acord entrarà en vigor en la data i hora d’acceptació electrònica d’aquest, romanent vigent fins que el contractant romangui al corrent de pagament dels serveis contractats i sempre que ambdues parts, contractant i HispanTIC, no vulguin cancel·lar el Servei.

Qualsevol nova versió, millora, facilitat, característica, funcionalitat o eina que pugui afegir-se a l’actual servei d’HispanTIC estarà també subjecta a les condicions d’ús del present Acord.

HispanTIC es reserva el dret a modificar i actualitzar el present Acord mitjançant la publicació de canvis i actualitzacions al seu lloc web www.hispantic.com. En aquest supòsit, HispanTIC al seu lloc web www.hispantic.com notificarà als contractants la modificació operada i l’entrada en vigor d’aquesta, la qual no podrà ser inferior a trenta dies des de la notificació. Durant aquest període el contractant tindrà la possibilitat de desistir del servei sense que se li apliqui cap classe de penalització.
Qualsevol Acord previ subscrit entre HispanTIC i el contractant quedarà supeditat al que disposa i queda recollit en el present Acord. Així mateix, els Termes i Condicions recollits en el present Acord constitueixen l’únic i total acord entre el contractant i HispanTIC.

El contractant pot revisar, en qualsevol moment, la versió més actualitzada d’aquest Acord al web: hispantic.com/ca/condicions-legals. És aconsellable que el contractant comprovi regularment les condicions d’ús per si s’hagués produït algun canvi o actualització que pogués afectar-lo.

4. Condicions generals de Contractació dels serveis i ús correcte

Les condicions de contractació del Servei són les següents:

La violació o incompliment pel contractant de qualsevol dels punts anteriors donarà com a resultat la cancel·lació immediata del servei de manera unilateral per part d’HispanTIC i la consegüent extinció del present Acord, perdent el contractant qualsevol dret a reclamar a conseqüència de la cancel·lació del servei i podent veure sotmès a sancions i altres conseqüències jurídiques.

Encara entenent la importància de la privacitat dels continguts del contractant, HispanTIC es reserva el dret, però no té cap obligació, de:

5. Condicions de Pagament, forma de pagament, terminis, endarreriment de pagaments i facturació

Contractació dels serveis:

Mètodes de pagament disponibles:

El pagament dels serveis contractats s’efectuarà a través de la Plataforma de Contractació mitjançant les següents formes de pagament:

Pagament per transferència bancària:

Les dades bancàries per realitzar la transferència són:

IBAN: DE56100110012620403754

BIC/SWIFT: NTSBDEB1XXX

Pagament per targeta de crèdit o dèbit:

Pagament segur a través de la plataforma Stripe.

Pagament per PayPal

Facturació:

Endarreriments en el pagament:

Terminis d’entrega:

6. Cancel·lació i acabament del servei

El contractant pot cancel·lar l’ús dels Serveis i rescindir el present Acord en qualsevol moment, amb causa justificada o sense causa. En cas que el contractant no es trobi al corrent de pagament de les seves quotes i desitgi cancel·lar el servei contractat, pot notificar-ho a HispanTIC remetent un correu electrònic a l’adreça: info@hispantic.com. En aquest últim cas, HispanTIC procedirà a donar-li de baixa com més aviat millor, la qual cosa dependrà de la càrrega de treball i els recursos disponibles d’HispanTIC en aquests moments.

El contractant, en pagar per avançat un dels Serveis prestats per HispanTIC té un termini de catorze dies naturals per rescindir del Contracte, amb causa justificada o sense causa. En aquest termini, el contractant té dret al reemborsament complet de la quota pagada.

En cas de cancel·lació del Servei del contractant, el seu compte serà immediatament desactivat i les dades allotjades en la mateixa seran destruïdes, impossibilitant la seva recuperació. Un cop cancel·lat el compte no es pot concedir l’accés a aquesta, o als arxius, o a qualsevol altre tipus de contingut que figuri en aquesta, encara que les còpies residuals de la informació puguin romandre en el nostre sistema.

HispanTIC, en qualsevol moment i per qualsevol motiu, es reserva el dret de:

  1. Modificar el Servei que presta.
  2. Denunciar el present Acord.
  3. Suspendre i / o cancel·lar el servei, sense previ avís, de qualsevol contractant sempre que hi hagi indicis de la comissió d’un delicte o frau a través del Servei, o que incompleixi o vulneri l’Acord de Termes i Condicions d’ús del servei o qualsevol disposició o terme de Propietat Intel·lectual. Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció legal que HispanTIC estimi oportú exercitar.
  4. Bloquejar i suspendre el servei, sense previ avís, a aquells contractants que no abonin, en el moment oportú, la seva quota periòdica per l’ús dels serveis contractats. En cas que l’impagament de la quota s’allargui per un període de temps superior a trenta dies, HispanTIC pot rescindir i cancel·lar el servei del contractant de forma immediata i sense previ avís. En cap cas es podran extreure dades del compte del contractant mentre duri la situació d’impagament.

7. Modificació dels Serveis i els preus

8. Dret de desistiment

El contractant té la facultat de deixar sense efecte el contracte subscrit amb HispanTIC en el termini de catorze dies naturals (ha comptat des de l’endemà de la data de formalització del contracte). El contractant ha de notificar aquesta voluntat en el termini establert per a l’exercici d’aquest dret, sense necessitat de justificar la seva decisió i sense penalització. Per fer-ho pot fer servir el model de formulari lliurat per l’empresari, el model que recull l’annex B de la Llei 3/2014/Directiva o qualsevol altra declaració inequívoca que vol resoldre el contracte.

En cas d’exercici del dret de desistiment, HispanTIC retornarà els diners en un termini màxim de catorze dies naturals des que n’és coneixedor.

Excepcions al dret de desistiment:

En el cas de la prestació de serveis, el dret de desistiment no es pot exercir en cas que:

9. Drets de propietat intel·lectual

Drets de propietat intel·lectual d’HispanTIC: El contractant reconeix que HispanTIC posseeix tots els drets, títols i interessos sobre i per al Servei, incloent-hi sense limitació, tots els drets de propietat intel·lectual, estant aquests drets protegits pel govern Espanyol i les lleis internacionals de propietat intel·lectual.

En conseqüència, el contractant accepta i es compromet a no copiar, duplicar, reproduir, alterar, modificar, vendre, revendre, cedir o explotar qualsevol porció, ús o accés al servei, ni a crear treballs derivats del Servei prestat per HispanTIC, sense el permís exprés i per escrit d’HispanTIC.

Així mateix, el contractant també es compromet a què no utilitzarà robots, aranyes, o qualsevol altre tipus de programari automatitzat o processos manuals per controlar o copiar qualsevol contingut del Servei. Els drets d’HispanTIC inclouen: (I) el Servei desenvolupat i proporcionat per HispanTIC, i (II) tot el programari associat amb el Servei. Els drets d’HispanTIC no inclouen el contingut de tercers usats com a part del Servei, incloent-hi el contingut de les comunicacions que apareixen al Servei.

Drets de propietat intel·lectual del contractant: HispanTIC no reclamarà al contractant la titularitat de cap dels continguts, incloent-hi qualsevol text, dades, informació, imatges, fotografies, música, so, vídeo, o altres materials, que el contractant carregui, inseriu, mostri, transmeti o emmagatzemi al seu compte d’HispanTIC. Així mateix, HispanTIC no utilitzarà, ni parcialment ni totalment, el contingut que el contractant introdueixi en el seu compte per a cap propòsit excepte per prestar-li el servei.

10. Protecció de dades de caràcter personal

HispanTIC es compromet a guardar el més absolut secret respecte de tota la informació a què tingui accés en compliment dels serveis sol·licitats, a subministrar-únicament a personal autoritzat pel contractant i a observar totes les previsions legals que es contenen en la LOPD, que resultin d’aplicació. En particular, HispanTIC es compromet a no utilitzar les dades de caràcter personal obtingudes del contractant o aquells als quals hagi tingut accés, amb fi diferent del de la prestació dels serveis sol·licitats, ni a cedir-los, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones. Com a excepció a l’anterior, el contractant autoritza expressament la possible comunicació de dades a les empreses del sector de la prestació de serveis informàtics vinculades a HispanTIC a les que aquest eventualment pogués subcontractar algun dels serveis en què consisteix el mateix.

El contractant haurà d’incloure en les seves Condicions Generals de Contractació, Avís Legal, o informació similar a Clients i / o usuari final, un avís amb la llegenda següent:

“Les dades del Client i/o usuari final que ha cedit són emmagatzemades pel Titular de la web i per HispanTIC (Hispano Atlantic Consulting Ltd) amb domicili social:

i TRN nº: 3483860GH, és propietària i titular del domini www.hispantic.cat i responsable de la gestió i del servei prestat per HispanTIC), estant, en ambdós casos, a disposició de l’esmentat Client i / o usuari final els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, etc., previstos en l’art. 5, de la LOPD. De la mateixa manera, la revocació del consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal suposarà la resolució de la relació contractual, si aquesta es mantingués vigent en aquell moment, sense que el contractant i / o l’usuari final puguin reclamar indemnització o compensació a HispanTIC”.

S’informa el contractant que HispanTIC ha inscrit en l’Agència Estatal de Protecció de Dades el fitxer de dades de caràcter personal. I advertim de l’obligació del contractant de notificar la creació del seu propi fitxer.

11. Ús de cookies

Per a l’adequada prestació del servei, HispanTIC podrà demanar informació de l’equip a través del qual el contractant o l’usuari final d’aquest accedeixi al servei, mitjançant un arxiu de cookies que s’emmagatzemarà en l’equip, a través del qual obtenir informació sobre l’ús que fa d’Internet en general. Aquesta informació ha d’incloure, si s’escau, la seva adreça IP, sistema operatiu i tipus de navegador.

Amb aquesta finalitat, el contractant s’obliga a incloure en les seves Condicions Generals de Contractació, Avís Legal o informació similar a Clients i / o usuaris finals, la següent llegenda:

“Tant el titular de la web com HispanTIC (Hispano Atlantic Consulting Ltd) és propietària i titular del domini www.hispantic.com i responsable de la gestió i del servei prestat per HispanTIC) podem demanar informació sobre el seu ordinador (inclòs, si s’escau, la seva adreça IP, sistema operatiu i tipus de navegador) per a l’administració del sistema. Es tracta d’informació estadística sobre la seva navegació pel nostre lloc web. Igualment, mitjançant un arxiu de cookies que s’emmagatzema en el seu ordinador, podem obtenir informació sobre l’ús que fa d’Internet en general. Les cookies ens permeten prestar un millor i més personalitzat servei, ajudant-nos a millorar, també, el nostre lloc web. Així, a partir de les seves preferències personals i patrons d’ús, ens permeten emmagatzemar informació per intentar adaptar la nostra web a aquestes, millorant i accelerant les seves recerques i permetent el seu reconeixement per quan intenti accedir novament al nostre lloc web. El sistema generarà cookies quan es connecti al nostre lloc web, llevat que hi hagi configurat el seu navegador de manera que rebutgi les galetes. Activant al teu navegador la configuració que li permet rebutjar les galetes, pot negar-se a acceptar-les. Això no obstant, si seleccioneu aquesta opció, potser no pot fer ús d’algun dels serveis oferts o no li permeti accedir a determinades parts del lloc web”.

12. Legislació aplicable i jurisdicció

Els termes i condicions d’aquest Acord es regiran per les lleis d’Espanya. Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi al lloc web hispantic.com o qualsevol dels que en depengui, serà d’aplicació la legislació espanyola, tenint l’exclusiva jurisdicció i competència per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús del present lloc web, els Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya) i, si és el cas, els Tribunals Arbitrals de Consum o semblants als que es trobi adherida HispanTIC en el moment de produir-se la controvèrsia.

En els casos de discrepàncies interpretatives produïdes per l’existència de diferents versions en idiomes diferents del castellà, sempre prevaldrà la versió en aquest idioma enfront de les altres versions.

Per a la realització de consultes o la presentació de reclamacions per l’ús dels serveis d’HispanTIC poden dirigir-se per correu electrònic a l’adreça: info@hispantic.com