Avís legal

Identificació del propietari de la pàgina web: El propietari d’aquesta pàgina web (Hispano Atlantic Consulting Ltd) posa a disposició dels visitants una sèrie de dades que segons la Llei 34/2002 – LSSICE de “Serveis de la societat i la Informació de Comerç Electrònic” són d’obligada disposició tant als destinataris del servei com a les institucions […]

Identificació del propietari de la pàgina web:

El propietari d’aquesta pàgina web (Hispano Atlantic Consulting Ltd) posa a disposició dels visitants una sèrie de dades que segons la Llei 34/2002 – LSSICE de “Serveis de la societat i la Informació de Comerç Electrònic” són d’obligada disposició tant als destinataris del servei com a les institucions competents, i per això es podran trobar a continuació:

Denominació social de l’empresa:
Hispano Atlantic Consulting Limited

Nom del domini per la identificació:
www.hispantic.com
www.hispantic.cat
www.hispantic.es
www.hispantic.net
www.hispantic.ie

Número de referència fiscal:
3483860GH

Inscrita en el Registre Mercantil d’Irlanda amb número 606233 (Companies Registration Office).


Condicions d’accés al Web

L’Avís Legal regula l’accés i utilització del Web “HispanTIC.com” per part dels seus usuaris.

L’accés i utilització del Web per part de l’usuari comporta l’acceptació de l’Avís Legal, així com de la resta de polítiques que, si s’escau, es puguin preveure al Web.

Per tant, preguem a l’usuari que llegeixi atentament l’Avís Legal quan es proposi utilitzar el Web, ja que pot modificar-se en qualsevol moment. Si no accepta l’Avís Legal, li preguem que s’abstingui d’utilitzar el Web.

Utilització i funcionament del Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació que s’hi inclou, amb total subjecció a la normativa aplicable, a l’Avís Legal i, si s’escau, a la resta de termes i condicions que s’incloguin al Web.

Igualment, l’usuari es compromet a no realitzar cap acte amb objecte de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Web, o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament d’aquest.

S’informa l’usuari que, en el supòsit que incompleixi l’Avís Legal o, si escau, la resta de polítiques del Web, Hispano Atlantic Consulting Ltd (en endavant HispanTIC) es reserva el dret a limitar, suspendre i/o terminar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a l’efecte.

HispanTIC fa els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. Tanmateix, HispanTIC no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats

Responsabilitat

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que el Web contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.
HispanTIC no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirectament, de l’accés i/o ús de la informació continguda al Web, incloent-hi i sense limitar-s’hi, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

Addicionalment, HispanTIC no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el software i/o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés i/o ús del Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que HispanTIC pugui patir a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de l’Avís Legal, de la legislació aplicable i/o de la resta de polítiques.

Política en matèria d’enllaços

a) Enllaços amb el Web
Qualsevol que tingui intenció d’incloure en un lloc web (“Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web haurà de complir amb la legislació vigent; en cap cas, podran allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb HispanTIC.

L’enllaç no implica que HispanTIC avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, HispanTIC procedirà, de forma immediata, a la petició de retirada de l’enllaç al Web Enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç.

b) Enllaços amb altres webs
En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (“Webs Enllaçats”).

En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat d’HispanTIC amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats per mitjà dels Webs Enllaçats. En conseqüència, HispanTIC no es fa responsable del contingut, i els termes i condicions dels Webs Enllaçats, essent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) [els “Continguts”], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat d’HispanTIC o dels seus llicenciats. Els signes distintius inclosos al Web (marques i noms comercials) són titularitat d’HispanTIC o dels seus llicenciats.

L’ús del Web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web i els Continguts.
En aquest sentit, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els seus Continguts i/o els signes distintius d’HispanTIC.
La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial d’HispanTIC podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se’n derivin.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de l’Avís Legal és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, considerant-se no posada disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A aquests efectes, l’Avís Legal només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte de la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per aquesta nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar l’Avís Legal de forma integral.

Jurisdicció

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació i/o aplicació de l’Avís Legal, els Jutjats i Tribunals que coneixeran l’assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.


En els següents enllaços tenen a la seva disposició les Condicions Generals de Contractació, la Política de Privacitat i protecció de dades personals i els Terminis d’entrega d’Hispano Atlantic Consulting Ltd.