E-commerce Technical Maintenance

€399.00/monthly

Get our Technical maintenance service for e-commerce (WooCommerce and PrestaShop). You will have an All-Inclusive Insurance for your Website or Online Store: daily backups, technical support of 6 hours a month, protection against threats.

Description

What is a technical maintenance service for an online store?

The Technical Maintenance service has nothing to do with the Design and Development of a web page. When we refer to Web maintenance, we refer to a service that is complemented with its website and that is essential for everything to work normally. The Web Maintenance is like the insurance of a vehicle, necessary when we have problems with our car. In the Internet world, there are also certain threats to which it is better to protect yourself. And in the worst cases, having the appropriate tools can save us from having great headaches.

Why should you protect your business online? What are the risks?

Most modern web pages use content managers and databases based on free software. And like any computer program, it is subject to program errors that can be exploited to enter into a web page and compromise its content. Hackers or cyber-criminals can steal confidential information from a company, inject malicious code into the web in order to manipulate its operation or even eliminate its content. Luckily, these content managers, such as WordPress or PrestaShop, have a community of developers behind who constantly work to detect threats and solve them. This prevents the intrusions of unknowns and other major problems. Therefore, it is very important to keep our systems up to date and this includes our Web Pages and Online Stores. And this is, among other things, the work we do with the Web Maintenance. If we do not keep our website up to date, we will put our business or Business at risk. The consequences can be very serious.

What offer our technical maintenance service for e-commerce?

 • 6 hours a month of technical assistance to solve any programming error on the web.
 • Software updates (Woocommerce, PrestaShop)
 • Remote daily backup copies
 • Monthly service report
 • Server monitoring.
 • Security audit of your Website.
 • Implementation of measures against attacks.
 • Server optimization

Català

Què és un servei de Manteniment tècnic per una botiga online?

El Manteniment tècnic no té res a veure amb el Disseny i Desenvolupament d’una pàgina web. Quan parlament de Manteniment Web ens referim a un servei que es complementa amb la seva web i que és essencial perquè tot funcioni amb normalitat. El Manteniment Web és com l’assegurança d’un vehicle, necessària quan tenim problemes amb el nostre cotxe. En el món d’Internet també podem hi ha certes amenaces a les que és millor protegir-se. I en els pitjors dels casos, comptar amb les eines apropiades ens pot salvar de tenir grans maldecaps.

Vol saber per què és tan important protegir el seu negoci a Internet? Sap quins riscos hi ha?

La majoria de Pàgines webs modernes utilitzen gestors de continguts i bases de dades basats en programari lliure. I com tot programa informàtic, aquest està subjecte a errors de programació que poden ser explotats per entrar dins d’una pàgina web i comprometre el seu contingut. Els “hackers” o ciber-delinqüents poden robar informació confidencial d’una empresa, injectar codi maliciós al web per tal de manipular el seu funcionament o fins i tot eliminar el seu contingut.

Per sort, aquests gestors de continguts, com WordPress o PrestaShop, tenen una comunitat de programadors que treballen constantment per detectar les amenaces i solucionar-les. Així s’eviten les intrusions de desconeguts i altres problemes majors.

Per això és molt important mantenir actualitzats els nostres sistemes i això inclou les nostres Pàgines Webs i Botigues En línia. I és això, entre altres coses, la feina que fem nosaltres amb el Manteniment Web.

Si no mantenim al dia el nostre web, posarem en risc la nostra empresa o Negoci. Les conseqüències poden arribar a ser molt greu.

Què inclou el servei de manteniment tècnic per a botigues en línia d’HispanTIC?

 • 6 hores al mes d’assistència tècnica per resoldre qualsevol error de programació del web.
 • Actualitzacions del programari (Woocommerce, Prestashop)
 • Còpies de seguretat diàries remotes
 • Informe mensual del servei
 • Monitoratge del servidor
 • Auditoria de seguretat de la seva Pàgina Web. Implementació de mesures contra atacs.
 • Optimització del servidor

Español

¿Qué es un servicio de Mantenimiento técnico para una tienda online?

El Mantenimiento técnico no tiene nada que ver con el Diseño y Desarrollo de una página web. Cuando parlamento de Mantenimiento Web nos referimos a un servicio que se complementa con su web y que es esencial para que todo funcione con normalidad. El Mantenimiento Web es como el seguro de un vehículo, necesaria cuando tenemos problemas con nuestro coche. En el mundo de Internet también podemos hay ciertas amenazas a las que es mejor protegerse. Y en el peor de los casos, contar con las herramientas apropiadas nos puede salvar de tener grandes quebraderos de cabeza.

¿Sabe por qué debe proteger su negocio online? ¿Conoce los riesgos que hay?

La mayoría de Páginas webs modernas utilizan gestores de contenidos y bases de datos basados ​​en software libre. Y como todo programa informático, este está sujeto a errores de programación que pueden ser explotados para entrar dentro de una página web y comprometer su contenido. Los “hackers” o ciber-delincuentes pueden robar información confidencial de una empresa, inyectar código malicioso en la web con el fin de manipular su funcionamiento o incluso eliminar su contenido. Por suerte, estos gestores de contenidos, como WordPress o PrestaShop, tienen una comunidad de programadores detrás que trabajando constantemente para detectar las amenazas y solucionarlas. Así se evitan las intrusiones de desconocidos y otros problemas mayores. Por eso es muy importante mantener actualizados nuestros sistemas y esto incluye nuestras Páginas Webs y Tiendas Online.

Y es eso, entre otras cosas, el trabajo que hacemos nosotros con el Mantenimiento Web. Si no mantenemos al día nuestro web, pondremos en riesgo nuestra empresa o Negocio. Las consecuencias pueden llegar a ser muy graves.

¿Qué incluye el servicio de mantenimiento técnico para tiendas online de HispanTIC?

 • 6 horas al mes de asistencia técnica para resolver cualquier error de programación de la web.
 • Actualizaciones del software (Woocommerce, Prestashop)
 • Copias de seguridad diarias remotas
 • Informe mensual del servicio
 • Monitorización del servidor.
 • Auditoría de seguridad de su Página Web.
 • Implementación de medidas contra ataques.
 • Optimización del servidor.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “E-commerce Technical Maintenance”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.